EB-5 Regional Centers

Trung tâm vùng EB-5 là gì?

Trung tâm vùng EB-5 là một thực thể được thành lập theo hướng dẫn của Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5, một chương trình của chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích khoản đầu tư mới vào những dự án tạo việc làm. Để đủ điều kiện trở thành trung tâm vùng, một thực thể phải nộp đơn I-924 cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để xin chấp thuận.

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5 bằng cách thực hiện khoản đầu tư đủ điều kiện vào các dự án EB-5 được tài trợ bởi trung tâm vùng, miễn là mỗi nhà đầu tư trong các dự án này tạo ít nhất 10 việc làm mới tại Hoa Kỳ. Lợi ích căn bản và lý do mà đa số nhà đầu tư EB-5 tiến hành đầu tư vào các dự án do trung tâm vùng tài trợ là vì khả năng đáp ứng yêu cầu tạo việc làm linh hoạt hơn. Các dự án EB-5 được trung tâm vùng tài trợ có thể tạo 10 công việc theo yêu cầu thông qua mọi công việc gián tiếp, trực tiếp và công việc phát sinh, còn mỗi nhà đầu tư trong dự án EB-5 không được trung tâm vùng tài trợ chỉ có thể tạo 10 công việc theo yêu cầu thông qua các công việc trực tiếp.

Các Trung tâm Vùng EB-5 của chúng tôi được USCIS chấp thuận

EB5AN – Trung tâm vùng Florida


(Các) bang: Florida

EB5AN – Trung tâm vùng California


(Các) bang: California

EB5AN – Trung tâm vùng Đông Bắc


(Các) bang: New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Ohio

EB5AN –Trung tâm vùng Đông Nam


(Các) bang: Georgia, South Carolina, Tennessee, Alabama, Mississippi

EB5AN – Trung tâm vùng Thịnh vượng chung Massachusetts


(Các) bang: Massachusetts

EB5AN – Trung tâm vùng Arizona


(Các) bang: Arizona

EB5AN – Trung tâm vùng Colorado


(Các) bang: Colorado

EB5AN – Trung tâm vùng Illinois


(Các) bang: Illinois

EB5AN – Trung tâm vùng Bắc Carolina


(Các) bang: North Carolina

EB5AN – Trung tâm vùng Puerto Rico


(Các) bang: Puerto Rico

EB5AN – Trung tâm vùng Texas và Louisiana


(Các) bang: Texas and Louisiana

EB5AN – Trung tâm vùng Washington và Oregon


(Các) bang: Washington, Oregon

EB5AN – Trung tâm vùng Washington D.C.


(Các) bang: Washington, D.C., Maryland, Virginia, West Virginia

Menu