Private Placement & EB-5 Risk Factors

Các yếu tố phổ biến liên quan đến EB-5 & Phát hành riêng lẻ

Các phát hành riêng lẻ, bao gồm những phát hành được cung cấp thông qua Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5, phải tuân theo các quy định và luật chứng khoán Hoa Kỳ. Các phát hành riêng lẻ và chào mời đầu tư EB-5 có nhiều rủi ro và mang tính đầu cơ. Do đó, điều quan trọng là bất kỳ ai đang cân nhắc tham gia đợt phát hành riêng lẻ hoặc chào mời đầu tư EB-5 đều phải hiểu những rủi ro liên quan đến các chào mời đó.

Không có nội dung nào trong trang web này nên được xem là chào bán chứng khoán. Thông tin ở đây chỉ dùng để cung cấp thông tin. Chỉ có biên bản kêu gọi góp vốn đầu tư chính thức, được phân phối riêng và các tài liệu chứng khoán thích hợp, được ký kết đầy đủ bởi một nhà đầu tư được công nhận, mới đại diện cho việc bán khoản đầu tư.

Phát hành riêng lẻ

Các phát hành riêng lẻ, bao gồm những phát hành được cung cấp thông qua Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5, phải tuân theo các quy định và luật chứng khoán Hoa Kỳ. Các phát hành riêng lẻ và chào mời đầu tư EB-5 có nhiều rủi ro và mang tính đầu cơ. Do đó, điều quan trọng là bất kỳ ai đang cân nhắc tham gia đợt phát hành riêng lẻ hoặc chào mời đầu tư EB-5 đều phải hiểu những rủi ro liên quan đến các chào mời đó.

Các yếu tố rủi ro tài chính

Dưới đây là một số yếu tố rủi ro tài chính phổ biến trong các phát hành riêng lẻ và chào mời đầu tư EB-5. Danh sách này không toàn diện và quý vị cần nhờ một chuyên gia xem xét các tài liệu chào bán chính thức trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

 • Nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình bao gồm cả chi phí bổ sung và lệ phí đã thanh toán
 • Vốn đầu tư không được đảm bảo và không có quyền chuộc lại
 • Không được đảm bảo hoàn tiền
 • Các khoản đầu tư có thể không được chuyển nhượng hoặc có thể bị giới hạn khả năng chuyển nhượng
 • Các khoản đầu tư thường có chứng khoán kém thanh khoản
 • Nếu đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới, doanh nghiệp đó có thể không có lịch sử hoạt động hoặc lịch sử hoạt động hạn chế
 • Các khoản đầu tư có thể phụ thuộc vào những thỏa thuận tài chính khác
 • Các khoản đầu tư có thể không được bảo đảm bằng tài sản hoặc có sự bảo đảm hạn chế
 • Có thể xảy ra gian lận hoặc lạm dụng tiền đầu tư

Các Yếu Tố Rủi Ro Nhập Cư (Chào mời đầu tư EB-5)

 • Nhà đầu tư có thể bị từ chối cấp thị thực vì những lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, như:
 • Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho USCIS hoặc các cơ quan chính phủ khác
 • Có một số đảng phái chính trị
 • Có một số tình trạng bệnh lý
 • Đã phạm một số trọng tội hoặc vi phạm các quy tắc và quy định cụ thể
 • Nhà đầu tư có thể bị từ chối cấp thị thực thường trú vì những lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, như:
 • Không tạo ra số công việc cần thiết
 • Nếu khoản đầu tư không được duy trì hoặc không có rủi ro trong khoảng thời gian đầu tư cần thiết
 • Nếu kế hoạch kinh doanh có thay đổi quan trọng
 • Con của nhà đầu tư có thể “quá tuổi” và không đủ điều kiện được cấp thị thực theo đơn của cha mẹ
 • Nếu việc chỉ định trung tâm vùng bị thu hồi
 • USCIS có thể sửa đổi chính sách hiện tại có thể khiến đơn thỉnh cầu đã nộp trước đó bị từ chối
 • Quốc hội có thể tạo thay đổi lớn trong luật nhập cư và áp dụng cho các trường hợp trong quá khứ
 • Quốc hội có thể hủy hoặc chấp nhận để chương trình trung tâm vùng EB-5 mất hiệu lực
Menu