Các dự án EB-5 trực tiếp và trung tâm khu vực của chúng tôi

Đầu tư Trực Tiếp và trung tâm khu vực khác nhau như thế nào?

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5, một chương trình liên bang lâu dài được thành lập vào năm 1990, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài theo đuổi việc cư trú tại Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào một dự án tạo việc làm cho người lao động Mỹ. Năm 1992, Quốc hội đã tạo ra Chương trình Trung tâm Khu vực để đơn giản hóa quy trình đầu tư và do đó thu hút nhiều nhà đầu tư hơn để kích thích tăng trưởng kinh tế. Không giống như chương trình EB-5 Trực tiếp, Chương trình Trung tâm Khu vực là một chương trình tạm thời được ủy quyền lại theo định kỳ, thường là hàng năm. Hai lựa chọn đầu tư EB-5 này được gọi là đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp, với các khoản đầu tư trực tiếp đề cập đến các khoản đầu tư vào các dự án không được tài trợ bởi một trung tâm khu vực.

Dù người nộp đơn xin visa EB-5 chọn loại đầu tư EB-5 nào thì các yêu cầu cơ bản của EB-5 vẫn như nhau: họ phải đầu tư số tiền tối thiểu cần thiết để tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ. Số tiền đầu tư tối thiểu vẫn như nhau đối với cả hai loại nhà đầu tư. Sự khác biệt đáng kể nhất giữa hai mô hình là các loại công việc được tính vào tổng số việc làm, vai trò của trung tâm khu vực trong quy trình thị thực EB-5 và cách thức cấu trúc của mỗi mô hình.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa đầu tư EB-5 trực tiếp và trung tâm khu vực.

Saltaire St. Petersburg Giai đoạn II (Khoản vay)
– Đầu tư qua Trung tâm Khu vực với 800 ngàn đô

Mai-Kai-Photo-4.jpg

HIỆN ĐANG MỞ DỰ ÁN EB-5 THÔNG QUA TRUNG T M KHU VỰC

Twin Lakes Georgia (Vốn cổ phần Ưu đãi)
– Đầu tư qua Trung tâm Khu vực với 800 ngàn đô

Mai-Kai-Photo-4.jpg

HIỆN ĐANG MỞ DỰ ÁN EB-5 THÔNG QUA TRUNG T M KHU VỰC

Wohali Utah (Khoản vay)
– Đầu tư 800 ngàn đô la vào Trung tâm Khu vực ở Nông thôn
Đầu Tư Ngay Hôm Nay Ở Mức Thấp Hơn 800 Ngàn Đô

Mai-Kai-Photo-4.jpg

HIỆN ĐANG MỞ DỰ ÁN EB-5 THÔNG QUA TRUNG T M KHU VỰC

Căn Hộ Cao Cấp Saltaire St. Petersburg
Giai Đoạn
I (cổ phần)

Saltaire St. Petersburg

Đã Đóng

Căn Hộ Sang Trọng
Water Club

Water Club

Đã Đóng và đã Chấp Thuận Đơn I-526

Khách Sạn và Căn Hộ Cao Cấp Hyatt Fort Lauderdale Giai Đoạn I (vay)

Hyatt Fort Lauderdale

Đã Đóng và đã Chấp Thuận Đơn I-526

Khách Sạn Hyatt
Boca Raton

Hyatt Hotel

Khách Sạn Hyatt Boca Raton

Menu