Regulatory Notices

Thông báo Quan trọng và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Nội dung của trang web này (“Trang web”) chỉ dùng để cung cấp cho thông tin chung cho người đọc và sẽ không được hiểu là lời khuyên về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến pháp lý, tài chính, chứng khoán hoặc nhập cư. Thông tin chung được trình bày trên trang có thể không phản ánh các Quy định hiện hành của Liên bang hoặc Tiểu bang, các ấn phẩm và hướng dẫn của FINRA (Cơ quan quản lí ngành tài chính) cũng như các sự kiện và diễn biến pháp lý đang diễn ra.

Không có nội dung nào trong trang web này nên được xem là chào bán chứng khoán. Thông tin ở đây chỉ dùng để cung cấp thông tin. Chỉ có biên bản kêu gọi góp vốn đầu tư chính thức, được phân phối riêng và các tài liệu chứng khoán thích hợp, được ký kết đầy đủ bởi một nhà đầu tư được công nhận, mới đại diện cho việc bán khoản đầu tư.

Người nhận nội dung từ trang web này, khách hàng hoặc những người khác, không nên hành động trực tiếp hoặc gián tiếp dựa vào bất kỳ nội dung nào trên trang web khi chưa tìm lời khuyên pháp lý thích hợp hoặc lời khuyên pháp lý chuyên môn khác từ cố vấn pháp lý hoặc cố vấn chuyên nghiệp có giấy phép hợp lệ và quen thuộc với những sự kiện và hoàn cảnh cụ thể đang được thảo luận.

EB5AN, LLC (gọi tắt là “Công ty” hoặc “Chúng tôi”) tuyệt đối từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên một phần hoặc tất cả nội dung của Trang Web này.

Bất kỳ thông tin nào được gửi đến Công ty qua e-mail, qua Trang Web hoặc các phương tiện khác đều không được bảo mật và được thực hiện trên nền tảng không bảo mật. Việc truyền tải thông tin từ Trang web này không tạo ra mối quan hệ khách hàng giữa quý vị và Công ty và cũng không nhằm mục đích tạo mối quan hệ như vậy. Việc truyền tải một phần hoặc toàn bộ Trang web và/hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào với chúng tôi thông qua trang web này không tạo thành hoặc tạo ra bất kỳ mối quan hệ nào giữa Công ty và bất kỳ người nhận nào.

Trang Web này và nội dung của Trang Web được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được thể hiện hay ngụ ý, Công ty không tìm cách đại diện cho bất kỳ ai dựa vào việc họ xem Trang Web này trong trạng thái mà Trang Web không tuân thủ tất cả các luật, hướng dẫn và các quy tắc hoạt động của tiểu bang đó dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông báo về Quyền riêng tư

Công ty ưu tiên bảo vệ sự riêng tư cho thông tin cá nhân không công khai của quý vị. Vào tháng 11/1999, Quốc hội đã ban hành Đạo luật Hiện đại hóa Dịch vụ Tài chính, còn gọi là Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (“GLB”). GLB cung cấp sự bảo vệ cho thông tin cá nhân không công khai mà các tổ chức tài chính thu được từ khách hàng và các bên thứ ba khác. Vui lòng dành thời gian xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin thu được về quý vị

  • Thông tin được tiết lộ trong bản điều tra khả năng nhà đầu tư của quý vị và các hợp đồng đăng ký
  • Thông tin khác do quý vị cung cấp cho chúng tôi, bao gồm thông tin mà chúng tôi có thể yêu cầu như một phần trong Chính sách Chống rửa tiền và Chương trình Nhận dạng Khách hàng của chúng tôi
  • Thông tin do bên thứ ba cung cấp, bao gồm thông tin công khai sẵn có hợp pháp cho các thành viên của công chúng từ một trong ba nguồn: hồ sơ công khai chính thức (chẳng hạn như hồ sơ bất động sản hoặc hồ sơ tài sản bảo đảm), phương tiện truyền thông được phân bố rộng rãi (bao gồm thông tin thu được trên Internet từ các trang web công trên cơ sở không giới hạn) và thông tin được yêu cầu phải công khai theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương

Thông tin chúng tôi có thể tiết lộ cho các bên thứ ba:

Chúng tôi không tiết lộ thông tin tài chính cá nhân không công khai về khách hàng hiện tại hoặc khách hàng cũ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không được khách hàng đồng ý, ngoại trừ: (i) theo yêu cầu của pháp luật; hoặc (ii) như được mô tả trong đoạn sau.

Những bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin

Công ty chỉ có thể tiết lộ thông tin tài chính không công khai cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các tổ chức khác mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin đó. Hơn nữa, khi thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, Công ty có thể tiết lộ một số thông tin cá nhân không công khai cho các nhà cung cấp thông tin bên thứ ba mà Công ty ký hợp đồng để hỗ trợ xác minh danh tính của quý vị như một phần trong Chính sách Chống rửa tiền và Chương trình Nhận dạng Khách hàng của chúng tôi.

Bảo mật Thông tin

Công ty chỉ giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân không công khai của quý vị cho các nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục tuân thủ quy định của liên bang để bảo vệ thông tin tài chính cá nhân không công khai của quý vị.

Chống rửa tiền – Yêu cầu của Đạo luật Yêu nước Hoa Kỳ

Đạo luật Yêu nước Hoa Kỳ yêu cầu mọi tổ chức tài chính phải thu thập, xác minh và ghi lại thông tin nhận dạng từng cá nhân và tổ chức mở tài khoản. Do đó, đối với các nhà đầu tư đăng ký do Công ty hoặc tổ chức có liên quan cung cấp, nhà đầu tư phải gửi một số thông tin nhất định trước khi được chấp nhận đầu tư vào quỹ; và trước hoặc sau khi đầu tư như vậy, chúng tôi phải xác minh thông tin nhận dạng này. Chúng tôi có thể yêu cầu xem một hoặc nhiều tài liệu sau đây để xác minh danh tính: đối với cá nhân – giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp còn hạn sử dụng để chứng minh quốc tịch, nơi cư trú hoặc các giấy thông hành tương tự, chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu; và đối với tổ chức – các tài liệu thể hiện sự tồn tại của tổ chức, chẳng hạn như tài liệu chứng nhận việc thành lập, giấy phép kinh doanh do chính phủ cấp, hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng ủy thác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tham khảo cơ sở dữ liệu hoặc nguồn thông tin công khai để xác minh danh tính của nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư sẽ được yêu cầu hoàn thành bản điều tra khả năng của nhà đầu tư trước khi được chấp nhận hợp đồng đăng ký. Bản điều tra sẽ yêu cầu nhà đầu tư tiết lộ thông tin liên quan đến tổ chức hoặc cá nhân đang đầu tư vào quỹ, bao gồm bản trình bày cho thấy nhà đầu tư đạt đủ điều kiện giống như người mua đủ điều kiện hoặc nhà đầu tư được công nhận.

Menu