Lập kế hoạch thuế cho nhà đầu tư EB-5 Phần 2

No Comments

Lập kế hoạch thuế

Phần này đề xuất một số chiến lược mà các nhà đầu tư nhập cư EB-5 có thể sử dụng để lập kế hoạch cho những loại thuế mà họ sẽ được xác định sau khi có tình trạng nhập cư và cư trú.

  1. Lưu ý về thuế trên lãi vốn. Sau khi bắt đầu cư trú, nhà đầu tư nhập cư sẽ bị tính thuế lãi vốn trên phần chênh lệch giữa chi phí bán và chi phí mua của bất kỳ tài sản nào. Để tránh điều này, các nhà đầu tư có thể nên bán tài sản với mức giá trị thị trường hợp lý trước khi nhập cư.
  2. Xác định thu nhập nhận được bên ngoài Hoa Kỳ trước khi nhập cư. Các nhà đầu tư không bị đánh thuế đối với thu nhập này, vì vậy họ có thể thực hiện các chiến lược để tối đa hóa thu nhập này trước khi nhập cư, chẳng hạn như yêu cầu trả lương hưu sớm và phân phối lợi nhuận từ các công ty nước ngoài trước khi bắt đầu cư trú.
  3. Trì hoãn mọi chi phí và tổn thất dự kiến cho đến khi bắt đầu cư trú. Bất kỳ tổn thất trong kinh doanh và trong cá nhân và chi phí phát sinh sau ngày có tình trạng cư trú sẽ đủ điều kiện được khấu trừ thuế, có thể được trừ vào bất kỳ khoản lợi nhuận từ vốn nào mà nhà đầu tư đã nhận.
  4. Thiết lập quỹ tín thác nước ngoài trước khi trở thành thường trú nhân. Các quỹ tín thác nước ngoài không phải chịu thuế vì chúng không được phân loại là tài sản của Hoa Kỳ. Ngoài ra, có thể dễ dàng chuyển tài sản khỏi quỹ tín thác nước ngoài mà không phải chịu thuế trước khi bắt đầu cư trú. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên biết rằng số tiền ủy thác được phân phối cho các cá nhân ở Hoa Kỳ phải được báo cáo và phải chịu lãi suất. Ngoài ra, điều quan trọng cần nhớ là lãi vốn thu được từ quỹ tín thác phải chịu thuế và nếu quỹ tín thác được thành lập trong vòng năm năm kể từ khi nhà đầu tư có tình trạng cư trú, thì số tiền đó sẽ bị đánh thuế như một quỹ ủy thác “đầu tư”. Nếu điều này xảy ra, thuế thu nhập tiêu chuẩn được áp dụng thay cho thuế bất động sản.

Tóm tắt các đề xuất lập kế hoạch thuế

Các nhà đầu tư nhập cư quan tâm về thuế nên xem xét kỹ luật thuế của toàn bộ các bang của Hoa Kỳ và quốc gia sở tại của họ khi lập kế hoạch thuế. Các luật sư thuế luôn sẵn sàng tư vấn để hỗ trợ nhà đầu tư xác định những chiến lược tốt nhất tùy từng tình huống cá nhân. Bằng cách tìm hiểu luật thuế trước khi trở thành cư dân Hoa Kỳ, nhà đầu tư EB-5 có thể thực hiện các chiến lược như được liệt kê ở trên để giảm tiền thuế họ phải trả khi cư trú tại Hoa Kỳ.

Menu