Hệ quả của việc thay đổi trọng yếu

No Comments

Khi nào cần có những thay đổi trọng yếu

Đôi khi, các dự án EB-5 không tiến hành chính xác như mô tả dự án ban đầu. Mặc dù nhìn chung, dự án đã thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để duy trì nhất quán với các kế hoạch ban đầu, nhưng đôi khi cần thực hiện các thay đổi khi dự án tiến hành do những tình huống không lường trước được, và điều này dẫn đến sự khác biệt rõ ràng giữa kế hoạch gốc được nộp cùng Đơn I-526 ban đầu và chi tiết dự án được nộp cùng Đơn I-829 cuối cùng.

Mặc dù một số khác biệt nhỏ có thể không thành vấn đề, nhưng những thay đổi trọng yếu ảnh hưởng đáng kể đến những khía cạnh và kết quả khác nhau của dự án cũng có thể ảnh hưởng đến việc USCIS quyết định khả năng đạt điều kiện và chấp thuận đơn kiến nghị. Những thay đổi ảnh hưởng đến nguồn vốn hoặc các thành phần cơ bản của kế hoạch kinh doanh và những thay đổi được thực hiện để giải quyết thiếu sót trong đơn kiến ​​nghị có thể được đưa vào danh mục này.

Khi nào những thay đổi trọng yếu trở thành vấn đề

Miễn là việc thực hiện thay đổi trọng yếu không làm dự án mất khả năng đạt điều kiện trong chương trình và nhà đầu tư EB-5 có thể cho thấy rằng những thay đổi đó là không thể tránh khỏi và không được lên kế hoạch ngay từ đầu, thì thông thường USCIS sẽ không từ chối đơn I-829 cuối cùng. Nhà đầu tư cũng phải chứng minh rằng các quỹ vẫn duy trì trạng thái có rủi ro trong suốt thời gian đó bất kể có thực hiện thay đổi hay không.

Nếu những thay đổi trọng yếu được thực hiện trong khoảng thời gian sau khi chấp thuận mẫu đơn I-526 và trước khi nhà đầu tư nộp đơn I-526 thật xin chấp thuận, thì những thay đổi đó thường sẽ không tạo ra bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, nếu các thay đổi được thực hiện sau khi mẫu đơn kiến nghị được chấp thuận, thì sự chấp thuận đó không có giá trị và đơn yêu cầu thật sẽ cần được USCIS xem xét đầy đủ về khả năng đạt điều kiện, loại bỏ bất kỳ lợi ích nào có thể đạt được từ việc chấp thuận trước, đặc biệt là về khung thời gian xử lý.

Những thay đổi trọng yếu thực sự trở thành vấn đề khi những thay đổi đó có ảnh hưởng lớn, chẳng hạn như những thay đổi ảnh hưởng đến nền tảng cơ bản của dự án. Ví dụ: nếu đơn kiến nghị I-526 đã nộp liệt kê dự án là xây dựng khách sạn sang trọng nhưng sau đó dự án được chuyển hoàn toàn sang xây dựng đường sắt chở khách, thì thay đổi này rất có thể sẽ dẫn đến bị từ chối đơn kiến ​​nghị, vì đây là một thay đổi đáng kể đối với loại dự án.

Sự khác biệt giữa các Thay đổi trọng yếu và Không trọng yếu

Nói chung, USCIS đã xác định rằng những thay đổi sau đây đủ điều kiện làm thay đổi trọng yếu:

  • Thay đổi trong phạm vi dự án. Ví dụ: nhà đầu tư có thể bị từ chối nếu thay đổi từ hoạt động đầu tư vào Trung tâm vùng chỉ định sang hoạt động đầu tư trực tiếp hoặc nếu trọng tâm của dự án thay đổi hoàn toàn.
  • Thay đổi các thỏa thuận đầu tư. Ví dụ, nếu các điều khoản trong một thỏa thuận sau đó bị xóa bỏ, thì đây được coi là một thay đổi trọng yếu.

USCIS thường coi những thay đổi sau là không trọng yếu:

  • Thay đổi nhỏ đối với trọng tâm của dự án đầu tư. Ví dụ, thay đổi từ một nhà hàng châu u sang một nhà hàng chủ yếu phục vụ các món ăn Pháp sẽ là thay đổi không trọng yếu.
  • Thực hiện thay đổi trong các thỏa thuận đầu tư chỉ nhằm mục đích nói rõ vì một điều khoản chưa rõ ràng hoặc do gặp lỗi vô ý khi soạn thỏa thuận.

USCIS có nhiều khả năng sẽ chấp thuận một đơn kiến ​​nghị, trong đó các thay đổi cho kế hoạch kinh doanh đã được thực hiện nhưng những thay đổi đó đã được dự đoán và ghi chú trong đơn ban đầu. Ví dụ: nếu dự kiến có sự thay đổi trong việc phân phối lại các khoản tiền nhằm nỗ lực duy trì trạng thái “có rủi ro” của khoản đầu tư, thì điều này cần được ghi chú trong đơn kiến ​​nghị để cho USCIS thấy lý do thay đổi rõ ràng khi họ xem xét chấp thuận đơn I-829.

Tránh những sai lầm khi thay đổi trọng yếu

Mặc dù những thay đổi trọng yếu có thể không thể tránh khỏi trong một số tình huống, nhưng nhà đầu tư có thể thực hiện các bước để tránh những thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng những thay đổi cần thiết đó không ảnh hưởng tiêu cực đến việc chấp thuận đơn kiến ​​nghị.

Đầu tiên, nhà đầu tư nên xem xét kỹ kế hoạch kinh doanh đối với các dự án đầu tư tiềm năng để đảm bảo rằng dự án đó hiện có các kế hoạch khả thi. Điều này sẽ hạn chế khả năng cần thay đổi sau này.

Thứ hai, khi chọn một Trung tâm vùng chỉ định để đầu tư, nhà đầu tư nên xác minh xem trung tâm đó có lịch sử hoàn thành dự án EB-5 thành công hay không. Điều này sẽ làm tăng khả năng trung tâm duy trì sự chấp thuận của họ và hoàn thành dự án.

Thứ ba, nhà đầu tư nên đảm bảo rằng Đơn I-526 đã nộp có đầy đủ thông tin cần thiết. Chi tiết về những yếu tố có thể đáp ứng yêu cầu của chương trình nên được nêu rõ để giảm rủi ro USCIS yêu cầu thêm thông tin. Nếu phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào do được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, nên gửi kèm tài liệu liên kết kế hoạch ban đầu với kế hoạch mới.

Bất kỳ thay đổi trọng yếu nào xảy ra sau khi nhận tình trạng thường trú nhân có điều kiện đều ít lo ngại hơn những thay đổi xảy ra trước khi được chấp thuận đơn. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, cần thông báo cho USCIS về bất kỳ thay đổi nào trước khi nộp Mẫu đơn I-829, vì mẫu đơn này phải kèm theo tài liệu cho thấy dự án đã cố gắng tuân thủ kế hoạch nêu trong đơn kiến nghị ban đầu.

Mặc dù không phải thay đổi nào trong dự án cũng gây ra vấn đề cho nhà đầu tư, nhưng tốt nhất là nhà đầu tư nên lập kế hoạch cẩn thận cho bất kỳ thay đổi nào có thể lường trước và tránh thay đổi càng ít càng tốt.

Menu