Các cân nhắc của nhà đầu tư EB-5 theo Thông báo chính sách vào tháng 07/2020

Một yêu cầu chương trình đặt ra với các nhà đầu tư EB-5 là nguồn vốn vẫn chịu rủi ro trong suốt thời gian đầu tư. Điều này có nghĩa tái phân bổ vốn là nhằm duy trì tính hợp lệ để nhận thẻ xanh của Hoa Kỳ sẽ gắn liền với khoản đầu tư EB-5. Những người không đáp ứng điều kiện tiên quyết này đương nhiên vi phạm các yêu cầu của chương trình EB-5.

Mức độ phổ biến từ lâu của cơ hội đầu tư theo diện cư trú này chỉ tăng lên kể từ khi ra đời vào năm 1990. Tuy nhiên, với sự gia tăng đáng kể nhu cầu của các nhà đầu tư Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ trong vài năm qua, việc ưa chuộng Chương trình Đầu tư định cư EB-5 gây ra những phức tạp nghiêm trọng trong quá trình xử lý.

Nhu cầu tăng cao dẫn đến tồn đọng hồ sơ hàng loạt cho các nhà đầu tư châu Á

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông qua chương trình tạo điều kiện, hứa hẹn cấp thẻ xanh của Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư đủ điều kiện và các thành viên gia đình của họ sau khi dự án đầu tư EB-5 thành công. Về cơ bản, một công dân nước ngoài bơm vốn đầu tư tối thiểu cần thiết vào một Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) đã được chương trình phê duyệt. Doanh nghiệp thương mại mới tập hợp tất cả các nguồn quỹ đầu tư EB5 từ các nhà đầu tư tham gia để chuyển tổng vốn vào đối tượng tổ chức việc làm (job-creating entity – JCE). Chương trình EB-5 yêu cầu tạo ra tối thiểu 10 việc làm mới cho người lao động Hoa Kỳ trong ít nhất hai năm.

Mỗi năm, có khoảng 10.000 thẻ xanh của Hoa Kỳ dành cho chương trình EB-5. Cho đến năm 2014, chương trình này diễn ra tương đối suôn sẻ với những nhà đầu tư EB-5 đáp ứng các yêu cầu của chương trình và hoàn thành đầu tư trong vòng khoảng năm năm. Tuy nhiên, nhu cầu đối với chương trình EB-5 đã tăng vọt kể từ đó và việc cấp thị thực EB-5 hàng năm không được đáp ứng kịp thời. Kết quả là hàng loạt hồ sơ tồn đọng ngay cả trong tháng 01/2021, đặc biệt là với các nhà đầu tư châu Á.

Vấn đề tồn đọng hồ sơ không phải là vấn đề duy nhất

Những tồn đọng này đang kéo dài thời gian xử lý hồ sơ và thời hạn đầu tư 5 năm được sử dụng trong suốt lịch sử chương trình thường không đủ để các nhà đầu tư EB-5 đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5. Tuy nhiên, tồn đọng hồ sơ không phải là vấn đề duy nhất.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (Securities and Exchange Commission – SEC) là cơ quan quản lý để bảo vệ cả các nhà đầu tư trong và nước ngoài trong các dịch vụ chứng khoán có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các các yêu cầu pháp lý gần đây áp dụng với các cố vấn quỹ tư nhân đã khiến việc tái phân bổ vốn EB-5 trở nên phức tạp hơn. Thêm vào đó là các yêu cầu cũ được quy định trong Đạo luật đầu tư doanh nghiệp năm 1940 và Thông báo chính sách của USCIS vào tháng 07/2020 và những người nhà đầu tư EB-5 bất ngờ có rất nhiều rào cản phải vượt qua để thực hiện đúng quy trình phân bổ lại vốn đầu tư EB5.

Khi việc tư vấn Quỹ Tư nhân gắn liền với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ

Đạo luật Cố vấn của SEC cho phép một thành viên hoặc một quản lý của Doanh nghiệp thương mại mới hoạt động như một “cố vấn cho quỹ tư nhân”. Tuy nhiên, nghĩa vụ báo cáo của họ sẽ có điểm khác so với các cố vấn quỹ truyền thống. Cố vấn quỹ tư nhân hoạt động từ Doanh nghiệp thương mại mới được phép tham gia vào các hoạt động tái phân bổ vốn đầu tư EB-5. Điều đó nói lên rằng mức độ ảnh hưởng quy định của SEC sẽ phụ thuộc vào việc cố vấn đó cung cấp hướng dẫn cho toàn bộ các đối tác hữu hạn dựa trên các mục tiêu tổng thể của Doanh nghiệp thương mại mới hay tư vấn cho từng nhà đầu tư EB-5 dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân của họ.

SEC đã quy định rằng họ sẽ không can thiệp khi một cố vấn quỹ tư nhân tư vấn cho đối tác hữu hạn của Doanh nghiệp thương mại mới, vì nhà cố vấn sẽ được xem là thúc đẩy các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp chứ không phải các nhà đầu tư. Hơn nữa, nhà cố vấn quỹ tư nhân cho Doanh nghiệp thương mại mới cũng được phép truy vấn về hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay hiện vật của nhà đầu tư hữu hạn. Tuy nhiên, họ bị cấm đưa ra lời khuyên hoặc bằng bất kỳ cách nào làm lung lay hoặc cố gắng thao túng quyết định của một đối tác hữu hạn. Nếu bị phát hiện hành động như vậy, cố vấn quỹ tư nhân sẽ bị xử lý theo các quy định của SEC.

Duy trì Quyền Miễn trừ Theo Đạo luật Đầu tư Doanh nghiệp năm 1940

Hầu hết các tài sản trong Doanh nghiệp thương mại mới đều bao gồm các kỳ phiếu tái phân bổ vốn đầu tư EB-5 cho đối tượng tổ chức việc làm. Vì lý do này, hầu hết các Doanh nghiệp thương mại mới là công ty đầu tư và chịu sự quản lý của Đạo luật Đầu tư Doanh nghiệp năm 1940. Do đó, việc tham gia vào Chương trình Đầu tư định cư EB-5 thường chịu ảnh hưởng của một trong hai trường hợp miễn trừ chính theo đạo luật: Mục 3 (c) (1) hoặc
Mục 3 (c) (5) (C).

  • Mục 3 (c) (1) quy định rằng tổ chức phát hành chứng khoán không được coi là công ty đầu tư trừ khi a) có hơn 101 nhà đầu tư và b) chào bán công khai chứng khoán của mình.
  • Mục 3 (c) (5) (C) là sự miễn trừ đối với các tổ chức phát hành chứng khoán có kỳ phiếu được bảo đảm bằng các tài sản bất động sản hợp quy.

Khía cạnh quan trọng nhất của những miễn trừ này đối với các nhà đầu tư EB-5 là tình trạng miễn trừ của Doanh nghiệp thương mại mới đã chọn vẫn còn tại thời điểm tái phân bổ. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu nhà đầu tư EB-5 cần tái phân bổ vốn đầu tư thì nên xác định xem Doanh nghiệp thương mại mới có còn đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với tình trạng miễn trừ hay không. Nếu không, bước tiếp theo là xác định xem có thể áp dụng một hình thức miễn trừ khác theo Đạo luật Đầu tư Doanh nghiệp hay không.

Nếu cả hai phương án này không thể được thực hiện, nhà đầu tư EB-5 có thể gặp phải những rắc rối nhiều hơn trong việc tái phân bổ vốn đầu tư.

Thông báo chính sách của USCIS cho biết việc tái phân bổ phải diễn ra trong cùng một Doanh nghiệp thương mại mới

Trước hết và quan trọng nhất, mọi khoản đầu tư vào Hoa Kỳ đều phải tuân theo quy định của SEC hoặc Đạo luật Đầu tư doanh nghiệp năm 1940. USCIS không thể ban hành chính sách chồng chéo trong hai quy định. Vì vậy, tất cả Doanh nghiệp thương mại mới và các nhà đầu tư EB-5 bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc này. Các quy định của USCIS tuân theo cả hai văn bản pháp luật và tháng 07/2020 đánh dấu ngày USCIS ban hành Thông báo chính sách mới về tái phân bổ vốn EB-5.

Theo Thông báo Chính sách, mọi hoạt động tái phân bổ vốn phải trong cùng một Doanh nghiệp thương mại mới nhằm mục đích tập trung thúc đẩy các mục tiêu của Doanh nghiệp thương mại mới. Khi nhà đầu tư EB-5 đầu tư vào đặc khu EB-5, việc tái phân bổ vốn cũng phải diễn ra trong cùng một khu vực đầu tư đó. Có nghĩa là đối tượng tổ chức việc làm không bắt buộc phải giống nhau. Ngoài ra, hoạt động thương mại và vị trí của dự án có thể khác so với ban đầu. Hơn nữa, các quỹ đầu tư EB-5 đầu tư vào vùng lao động mục tiêu (TEA) ban đầu cũng được phép tái phân bổ vào một khu vực mới mà không nhất thiết phải hội đủ điều kiện là vùng lao động mục tiêu.

Hợp tác với Hệ thống liên kết trung tâm vùng EB-5 (EB5 Affiliate Network) về Tái phân bổ vốn

Một cách để đảm bảo quá trình tái phân bổ suôn sẻ là hợp tác với nhóm các chuyên gia EB-5 có kinh nghiệm. Ví dụ: Hệ thống liên kết trung tâm vùng EB-5 (EB5 Affiliate Network – EB5AN) bao gồm hơn một chục khu vực đầu tư trên 20 tiểu bang. Chọn EB5AN có nghĩa là tối đa hóa tính linh hoạt trong phương án tái phân bổ vốn. Đội ngũ chuyên gia EB-5 giàu kinh nghiệm của chúng tôi đảm bảo mọi khoản đầu tư EB-5 vẫn thỏa mãn các yêu cầu của chương trình EB-5 trong suốt quá trình đầu tư – ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải tái cấu trúc vốn khi có nhu cầu.

Nếu bạn là nhà đầu tư EB-5 bị ảnh hưởng bởi vấn đề xử lý chậm trễ của USCIS và cần trợ giúp đảm bảo khoản đầu tư “vẫn chịu rủi ro”, hãy liên hệ với EB5AN và tìm hiểu thêm về phương án hỗ trợ của chúng tôi.

Menu