Visa EB-5 và Visa E-2

No Comments

Trạng thái Thường Trú và Tạm trú: Đầu tư Visa E-2 và EB-5

Visa Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 và Visa Hiệp ước Nhà đầu tư E-2 là hai loại visa được cấp cho công dân nước ngoài muốn cư trú tại Hoa Kỳ với mục đích làm việc hoặc tìm nơi sinh sống. Vì hai loại visa này có một số điểm khác biệt, nên điều quan trọng là nhà đầu tư muốn đăng ký visa phải có thông tin về cả hai loại để chọn visa phù hợp nhất cho họ.

Visa Nhà đầu tư Nhập cư (EB-5)

Chương trình Thí điểm Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 giúp nhà đầu tư nước ngoài cơ hội nhập cư vào Hoa Kỳ bằng cách tạo ra đầu tư đáng kể vào một doanh nghiệp thương mại mới để tạo tối thiểu 10 công việc mới cho người lao động Hoa Kỳ. Nhà đầu tư có thể nhận tình trạng thường trú nhân thông qua chương trình này và có thể nộp đơn xin trở thành công dân sau thời gian chờ đợi 5 năm. Cơ hội này cũng mở rộng cho các thành viên trực tiếp trong gia đình (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi).

Khoản đầu tư tối thiểu cần thiết cho chương trình EB-5 là 1.000.000 đô la trên mỗi nhà đầu tư. Yêu cầu này giảm xuống còn 500.000 đô la nếu đầu tư vào một dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA), khu vực được phân loại là nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn mức trung bình của cả nước.

Visa Hiệp ước Nhà đầu tư (E-2)

Đối với những công dân nước ngoài không muốn định cư hoàn toàn nhưng muốn có tình trạng tạm trú, thì Visa E-2 có thể là con đường phù hợp. Thông qua chương trình visa này, công dân nước ngoài có thể cư trú tại Hoa Kỳ tối đa hai năm bằng cách đầu tư để thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có. Tuy nhiên, họ không được phân loại là người nhập cư. Khi hết hai năm, nhà đầu tư và những người phụ thuộc của họ phải rời Hoa Kỳ hoặc yêu cầu gia hạn thời gian ở lại, có thể kéo dài thêm đến hai năm. Không có giới hạn số lần nhà đầu tư E-2 nộp đơn xin gia hạn.

Trạng thái E-2 không chỉ được cấp cho nhà đầu tư mà còn được cấp cho nhân viên của nhà đầu tư và các thành viên gia đình phụ thuộc của cả nhà đầu tư và nhân viên.

So sánh Tóm tắt visa EB-5 và EB-2

  • Tình trạng cư trú: visa EB-5 cấp tình trạng thường trú, với tùy chọn cuối cùng là trở thành công dân Hoa Kỳ. Visa EB-2 chỉ cấp quyền cư trú tạm thời trong thời gian hai năm, nhưng có thể được gia hạn không giới hạn.
  • Gia hạn tình trạng: Visa nhập cư EB-5 cũng dành cho các thành viên gia đình trực tiếp (vợ / chồng và con cái dưới 21 tuổi). Visa EB-2 dành cho các thành viên gia đình trực tiếp, cũng như nhân viên và các thành viên gia đình trực tiếp của nhân viên.
  • Yêu cầu tạo việc làm: Khoản đầu tư vào chương trình EB-5 phải đạt điều kiện tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới. Chương trình EB-2 không có yêu cầu như vậy.
Menu