Thẩm tra thẩm định rủi ro nhập cư trong Dự án EB-5 Phần 1

No Comments

Đánh giá rủi ro nhập cư trong các dự án EB-5

Có hai dạng rủi ro liên quan đến đầu tư EB-5: rủi ro nhập cư và rủi ro tài chính. Rủi ro nhập cư là khả năng nhà đầu tư sẽ không được cấp trạng thái thường trú nhân. Rủi ro tài chính là khả năng nhà đầu tư không thể nhận lại khoản đầu tư của mình trước hoặc sau giai đoạn đầu tư nếu đơn I-526 ban đầu bị từ chối. Mỗi dạng rủi ro cần được đánh giá cẩn thận trước khi bắt đầu quá trình đầu tư EB-5.

Nội dung sau đây giúp quý vị biết những vấn đề chính cần kiểm tra khi thẩm tra thẩm định để đánh giá rủi ro nhập cư khi đầu tư vào một Trung tâm vùng chỉ định cụ thể.

1. Dự án có số tiền đệm tài chính bao nhiêu

Để cố gắng giảm rủi ro nhập cư, nhà đầu tư nên đảm bảo rằng dự án đang đầu tư có đủ nguồn vốn để tiếp tục hoạt động ngay cả khi không thể kêu gọi đủ vốn đầu tư EB-5 như dự tính. Dự án cần có vốn từ các hình thức vốn chủ sở hữu khác, vốn vay từ các tổ chức tài chính, v.v. mà không phải là quỹ EB-5. Một dự án được tài trợ hầu hết bằng các quỹ EB-5 có nguy cơ thất bại nếu một hoặc nhiều khoản đầu tư không được chấp thuận, và hệ quả là khiến các nhà đầu tư không đủ điều kiện nhận trạng thái thường trú nhân.

2. Số việc làm dự kiến tạo ra

Để đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5, mỗi nhà đầu tư phải đảm bảo rằng khoản đầu tư của họ được sử dụng để tạo tối thiểu 10 công việc toàn thời gian mới. Nếu một dự án chỉ dự kiến ​​tạo vừa đủ số công việc cần thiết, thì sẽ có nhiều rủi ro hơn là yêu cầu của chương trình EB-5 không được đáp ứng. Nếu số lượng công việc dự kiến ​​cao hơn số công việc cần thiết, thì sẽ số công việc dự phòng sẽ cao hơn và rủi ro được giảm thiểu. Quý vị dễ dàng đạt được yêu cầu này khi đầu tư vào một số dự án thông qua Trung tâm vùng chỉ định, chẳng hạn như những dự án đã bao gồm công việc xây dựng, để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm bằng việc mua vật liệu và thanh toán các chi phí xây dựng khác. Để giảm thiểu rủi ro không đáp ứng được yêu cầu tạo việc làm và bị mất cơ hội nhập cư, nhà đầu tư nên cố gắng tìm các dự án có khả năng tạo việc làm gấp đôi mức yêu cầu.

3. Tiến trình tạo việc làm

USCIS cung cấp các hướng dẫn nghiêm ngặt về thời điểm tạo việc làm để được tính vào yêu cầu tạo 10 công việc/mỗi nhà đầu tư. Khoảng thời gian đó là giữa thời điểm vốn đầu tư ban đầu được đưa vào dự án và 2,5 năm sau khi đơn I-526 của nhà đầu tư được chấp thuận. Trong giai đoạn cuối của quy trình EB-5, nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng rằng đã tạo công việc đầy đủ từ khoản đầu tư của họ trong khoảng thời gian đó, nếu không nhà đầu tư có nguy cơ bị mất trạng thái thường trú nhân.

Có một ngoại lệ cho điều này là nếu việc làm được tạo ra từ các hình thức tài trợ khác trước khi có bất kỳ khoản đầu tư EB-5 nào; thì những công việc đó có thể được tính vào yêu cầu tạo 10 công việc.

4. Chấp thuận sớm dự án

Các dự án EB-5 có thể nộp đơn xin trạng thái “mẫu”, cho phép dự án được chấp thuận sớm trước khi nhận vốn đầu tư EB-5. Vì khung thời gian xử lý chấp thuận trước dao động từ 12 đến 16 tháng, dự án có thể chưa được chấp thuận sớm trước khi có các khoản đầu tư, nhưng nhà đầu tư có thể yêu cầu cung cấp tài liệu cho thấy dự án đã gửi các mẫu đơn thích hợp để xin chấp thuận trước. Nếu dự án đã được chấp thuận thông qua trạng thái mẫu hoặc được chấp thuận các đơn I-526 đã nộp, thì thông thường các đơn kiến ​​nghị trong tương lai cũng sẽ được chấp thuận.

5. Vị trí dự án

Số tiền cần thiết cho một khoản đầu tư EB-5 được xác định bởi vị trí của dự án đang nhận đầu tư. Số tiền đầu tư tối thiểu được yêu cầu là 1.000.000 đô la trong hầu hết trường hợp. Tuy nhiên, nếu dự án nằm trong Khu Vực Việc Làm Mục Tiêu (TEA), thì dự án đủ điều kiện để được giảm mức đầu tư thành 500.000 đô la. Thư chứng nhận cho vùng TEA phải còn hiệu lực tại thời điểm đầu tư và phải được cấp bởi cơ quan của tiểu bang có vùng TEA đó.

6. Kế hoạch kinh doanh của dự án

USCIS sử dụng kế hoạch kinh doanh của dự án để xác định xem dự án có đáp ứng yêu cầu của chương trình EB-5 về khả năng tạo và duy trì số việc làm cần thiết, duy trì số vốn cần thiết ở tình trạng có rủi ro trong khung thời gian được chỉ định và xem dự án có hoàn thành hay không. Nếu dự án đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5, nó được gọi là “Matter of Ho complaint”.

Menu