Lựa chọn dự án EB-5: Các yếu tố cần xem xét

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 giúp những nhà đầu tư nước ngoài có số vốn thiết yếu có con đường nhận trạng thái thường trú nhân của Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 phải tiến hành thẩm định chi tiết khi chọn một dự án EB-5 vì các dự án phải đáp ứng một số yêu cầu để nhà đầu tư nhận trạng thái thường trú nhân.

Nhà đầu tư EB-5 cần đánh giá một số yếu tố trong các dự án EB-5 tiềm năng để giảm thiểu rủi ro tài chính và rủi ro nhập cư trước khi đầu tư số vốn mà họ đã khó nhọc kiếm được. Các yếu tố này bao gồm việc đảm bảo rằng các nhà phát triển và trung tâm vùng chỉ định minh bạch, đáng tin cậy và có lịch sử hoạt động thành công ở khía cạnh tài chính và nhập cư. Dự án cũng phải đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm của chương trình EB-5, có nguồn vốn cần thiết để tiếp tục hoạt động và có ít rủi ro tài chính nhất.

Tính Minh Bạch Và Độ Tin Cậy

Các nhà đầu tư EB-5 nên tập trung nỗ lực vào các nhà phát triển có uy tín và các trung tâm vùng chỉ định có thông tin minh bạch về tài chính của họ, liên lạc thường xuyên với các nhà đầu tư và tính phí quản trị hợp lý. Các nhà phát triển và trung tâm vùng chỉ định cũng nên cung cấp cho nhà đầu tư EB-5 mọi thông tin và tài liệu cần thiết để họ nộp đơn đăng ký EB-5 thành công.

Thành Tích Trong Lĩnh Vực Tài Chính Và Nhập Cư

Việc thẩm định chi tiết và cẩn thận sẽ giúp nhà đầu tư EB-5 tránh gặp phải các nhà phát triển và trung tâm vùng chỉ định thiếu kinh nghiệm, vô tổ chức và gian lận. Một phần của quá trình thẩm định chi tiết này đòi hỏi nhà đầu tư phải xem xét các thành tích trong lĩnh vực tài chính và nhập cư của những nhà phát triển và trung tâm vùng chỉ định tiềm năng.

Khi nói đến rủi ro nhập cư, các nhà đầu tư EB-5 cần xác định xem các nhà phát triển và trung tâm vùng chỉ định mà họ muốn hợp tác có kinh nghiệm trong ngành EB-5 hay không và thành tích hoạt động thành công xét về tỷ lệ chấp thuận và từ chối Đơn I-526 và I-829. Từ góc độ tài chính, các nhà đầu tư EB-5 nên tìm hiểu xem nhà phát triển và trung tâm vùng chỉ định đạt tỷ lệ hoàn thành thành công các dự án trước đây như thế nào và họ có hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư trước đây hay không.

Dự Báo Tạo Việc Làm

Nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng vốn đầu tư của họ được tài trợ để tạo ra 10 công việc toàn thời gian mới tại Hoa Kỳ nhằm đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm của chương trình EB-5 và nhà đầu tư nhận trạng thái thường trú nhân. Để an toàn, nhà đầu tư nên tìm các dự án EB-5 sẽ tạo số công việc nhiều hơn mức yêu cầu cho mọi nhà đầu tư trong dự án. Để đảm bảo điều này, nhà đầu tư EB-5 nên xem xét các quy trình tạo việc làm của dự án, kế hoạch tuyển dụng và số lượng việc làm đã được tạo cho đến nay.

Tài Trợ

Nhà đầu tư EB-5 nên xác định xem các dự án mà họ đang cân nhắc đầu tư có đủ nguồn vốn để tiếp tục và hoàn thành kế hoạch của họ hay không. Các dự án không hẳn luôn nhận được số vốn đầu tư EB-5 như mong muốn, vì vậy dự án nên có kế hoạch thu thập các nguồn tài trợ bổ sung để tránh gặp những vấn đề tiềm ẩn.

Hoàn Trả Vốn Đầu Tư

Trước khi đầu tư vào một dự án EB-5, nhà đầu tư nên thiết lập các mục tiêu tài chính cho khoản đầu tư của mình. Đa số nhà đầu tư EB-5 chủ yếu quan tâm đến vấn đề nhập cư và do đó hài lòng với các dự án có rủi ro nhập cư thấp và sẽ không khiến họ mất tiền đầu tư. Tuy nhiên, những nhà đầu tư quan tâm đến lợi nhuận cao nên đánh giá tiềm năng thu nhập của các dự án EB-5 tương lai.

Menu