EB-5 Projesi Finansal Risk Tespiti

Finansal Risk Değerlendirmesi

Bir EB-5 yatırımında iki farklı risk kategorisi söz konusudur: göçmenlik riski ve finansal risk. Göçmenlik riski, yatırımcının kalıcı oturum statüsü elde etmeyi başaramamasını içerir. Finansal risk, yatırım sürecinin sonunda ya da I-526 dilekçesinin reddedilmesi durumunda daha erken bir zamanda yatırımcının yatırım getirisi elde edememesi ihtimalini içerir. Her iki risk türü de EB-5 yatırım süreci başlamadan önce dikkatli şekilde değerlendirilmelidir.

Aşağıdaki bölüm, yatırım sürecinde finansal riski etkileyebilecek önemli sorunları incelemekte ve sıkça düşülen tuzaklardan kaçınılması ve EB-5 sürecine başlamadan önce finansal riskin değerlendirilmesi için önerilerde bulunmaktadır.

Yatırımınızı yönetecek finansal kuruluşların ve proje geliştiricisinin geçmişini etraflıca inceleyin.

Yatırım, potansiyel göçmen tarafından devredildiğinde, yatırımın yapıldığı kuruluştaki proje geliştiricisi tarafından yönetilir. Yatırımın korunmasını ve program mevzuatı ile uyumlu şekilde kullanılmasını sağlamak için proje geliştiricisinin ve yatırımın idaresi ile ilgilenen diğer paydaşların değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Değerlendirme kapsamında; geliştiricinin başarıyla tamamladığı proje sayısına, geliştirme konusundaki deneyimine, daha önce temerrüde düşüp düşmediğine, hakkında dava takiplerinin bulunup bulunmadığına, proje kapsamındaki finansal kuruluş(lar) ile daha önce çalışıp çalışmadığına ve geliştiricinin risk altındaki özkaynaklarına bakılabilir.

Yatırımın projeye ne zaman ve nasıl aktarılacağını tespit edin.

Proje geliştiricileri, sermayenin projeye aktarılması ve emanet hesaptan alınması için var olan çok sayıdaki yöntemden birini kullanabilir. Bir yatırımcının I-526 dilekçesinin reddedilme ihtimali her zaman söz konusu olduğundan, genellikle yatırılan miktarın tamamı dilekçe onaylanana kadar emanetten çekilmez. Bununla birlikte, Form I-526’nın onaylanması uzun bir süre alabileceğinden, birçok proje geliştiricisi dilekçe onaylanmadan önce fonların en azından bir kısmına erişim sağlamayı tercih eder. Birçok proje geliştiricisi tarafından yaygın olarak kullanılan bir yöntem de EB-5 yatırımcısı ilk dilekçesini verir vermez toplam yatırımın bir kısmının projeye aktarılması ve geri kalanın da dilekçe onaylanan kadar emanette bırakılmasıdır.

Proje sermayesinin ne kadarının EB-5 yatırımlarından geldiğini değerlendirin.

Bazı projeler tamamen EB-5 sermayesi tarafından finanse edilirken, bazıları da projenin sadece küçük bir oranını finanse etmek için EB-5 sermayesini kullanıyor ve geri kalanını da banka kredileri gibi diğer kaynaklardan karşılıyor olabilir. Genellikle, daha az risk taşıyan projeler, banka kredileri alma konusunda daha başarılıdır. Bunun yanında, diğer kaynaklarla finanse edilenler genellikle daha büyük ve daha fazla istihdam oluşturan projelerdir. Takip edilebilecek prensiplerden biri de sermayesinin %40 ila %50’sinden fazlasını EB-5 yatırımlarından karşılayan projelerden uzak durmaktır. Finansmanının %75’inden fazlasını EB-5 sermayesi dışındaki kaynaklardan elde eden projeler daha derinlemesi araştırılmalıdır.

Proje sermayesinin ne kadarının geliştiricinin öz kaynaklarından geldiğini belirleyin.

ABD’deki finansal kuruluşların birçoğu, proje geliştiricisinin öz kaynaklarının toplam sermayenin en az %15’ini oluşturmasını şart koşmaktadır. EB-5 yatırımcıları, geliştirici öz kaynaklarının bundan daha düşük oranda olduğu projelerden uzak durmalıdır.

Yatırım fonlarının geri ödenmesi açısından planı değerlendirin.

USCIS’in EB-5 yatırımlarının her zaman “riske maruz” kalmasını şart koştuğunu ve hiçbir projenin orijinal yatırımın geri ödenmesi ya da herhangi bir getiriyi garanti edemeyeceğini akıldan çıkarmamak gerekir. Bununla birlikte EB-5 projeleri, genellikle proje sonunda fizibilite ve kredibilite açısından değerlendirilmesi gereken bir yatırım getiri ödemesi planına sahip olacaktır. Bu tür bir planı değerlendirmenin bir yolu da diğer sermaye kaynaklarını tanımlamaktır. Eğer proje, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren büyük bir finans kuruluşundan alınan büyük miktarlı bir kredi ile garanti edilmişse, plan muhtemelen kredibiliteye sahip olarak değerlendirilir. Çünkü aksi bir durumda bir finans kuruluşundan büyük bir kredi desteği alması söz konusu olamazdı.

Projenin faiz oranını inceleyin.

Halihazırdaki EB-5 yatırımlarının faiz oranları minimal düzeydedir ve çoğu zaman yıllık faiz oranları %0 ile %1 arasında değişmektedir. Bu oranlar, aralığın dar ve faizin çok düşük olmasından dolayı, bir projenin finansal riskini değerlendirirken önemli bir rol oynamamaktadır.

Menü